سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی  
مدیریت گروه قرآن  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
فصلنامه پژوهشهای قرآنی  
مدیریت گروه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
فصلنامه پژوهشهای قرآنی  
سر ویراستاری  
 
 
علمی پژوهشی